GDPR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on sivuston www.språkbad.fi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.2.2023. Viimeisin muutos 18.2.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Auramo Consulting Oy,
Hirvensuontie 198, 07150 Laukkoski
Merja Auramo

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Merja Auramo, merja.auramo@spårkbad.fi sekä

Ann-Sofi Pitkänen, ann-sofi.pitkanen@språkbad.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkosivuston www.språkbad.fi jäsenrekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus, joka on vapaaehtoinen.
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhde ennen sopimusta tai/ja jäsenyys jäsensivujen sisältöön.
 • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus:

 • markkinointi
 • asiakassuhteiden ja kumppanuuksien ylläpito sekä
 • tapahtumien järjestäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi sekä
 • sähköpostiosoite.
 • puhelinnumero voidaan tallentaa rekisteriin, mikäli rekisteröitynyt sen luovuttaa yhteydenottoa varten

Yhteydenottolomakkeen ja jäsenrekisteröitymisen kautta kerätyt rekisteröitävät tiedot ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä jatkossa mahdolliset muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, joita asiakas luovuttaa palvelua tilatessaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Verkkosivun alustan palveluntarjoaja on Webnode AG. Webnode ei jaa keräämäänsä tietoa ulkopuolisille.

Säilytämme henkilötietojasi sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, jäsenrekisteröitymisen kautta sekä sähköpostitse yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin niin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisestirekisterinpitäjälle.

 • Lähetäthän pyynnön lisäohjeista osoitteeseen info@språkbad.fi.
 • Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sinulla on seuraavat oikeudet:- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyäoikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").

 • sinun tulee lähettää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle
 • lähetäthän pyynnön lisäohjeista osoitteeseen info@språkbad.fi.
 • voimme tarvittaessa pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi asian käsittelyä varten

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).