Kielikylpykielen kehittyminen ja arviointi (T3)

  • 1,5 h teoria (onnistuu myös etäkoulutuksena) TAI
  • 3 h työpaja + teoria TAI
  • muu sovittu pituus
  • räätälöidään kohderyhmän toiveiden mukaan ikätasoon sopivaksi (esim. varhaiskasvatus, esiopetus, alkuopetus, perusopetus) 

Sisältö:

Miten kielikylpykieli kehittyy kielikylpytoiminnassa?
Mitä tarkoittaa kielitaito?

Miten kielen kehittymistä voidaan arvioida? 
Mitä tulisi huomioida?


Kokonaisuus tarjoaa syventävää ymmärrystä ja työkaluja vieraan kielen oppimiseen ja kehittymiseen. Lisäksi koulutus antaa työkaluja huoltajien kanssa käytäviin keskusteluihin koskien kielikylpyoppilaan kielitaitoa ja kielen kehittymistä.