Kirjoittamisen tukeminen kielikylpykielellä (T7)

  • 3 h työpaja, jossa teoria yhdistetään käytännön työhön konkreettisten harjoitusten ja tehtävien kautta
  • koulutus sovelletaan kohderyhmän tarpeiden mukaan joko peruskoulun alemmille- tai ylemmille luokille 

Sisältö:

Miten oppileiden kirjottamista ja tekstin tuottamista voidaan tukea systemaattisesti?
Miten tuen tarpeessa olevia oppilaita voidaan tukea kirjoittamisprosessissa?
Miten kirjoittamisen taidon kehittyminen varmistetaan koko kielikylpypolun ajan?


Moni oppilas kamppailee kirjoittamisen ja tekstin tuottamisen kanssa omalla äidinkielellään. Tälle oppilasryhmälle kielikylpykielellä kirjoittaminen on usein vielä haastavampaa. Tekstit jäävät niukoiksi, sanoja ei löydy eikä tekstin rakenteesta tunnu olevan jälkeäkään.

Koulutuksen aikana avataan kielellisten tukirakenteiden teoriaa (engl. scaffolding) ja sen soveltamista kielikylpyopetuksessa. Lisäksi esitellään käytännön esimerkkejä siitä, miten kielellisisä tukirakenteita voidaan hyödyntää tekstintuottamisen tukena.