”Om inspirerande metoder och info om nya forskningsresultat.”

06.04.2023

Så sammanfattade en av deltagarna fortbildningsdagen. Ett gäng utvecklingsinriktade klasslärare träffades för att tillsammans fundera på språkbadsfrågor kring undervisningen, elevperspektivet och föräldrarnas viktiga roll i barnets skolgång.  

"Språkbadselever gynnas av ett starkt modersmål."

Som lärare är det viktigt att veta hur språkbadsspråket utvecklas och hur undervisningen stöder språkutvecklingen. Eftersom det har forskats mycket kring språkbadsundervisningen känner vi till hurdana språkliga resultat som kan förväntas efter att eleven gått språkbadsstigen. Det förutsätter dock att läraren känner till didaktiken bakom metoden. Det viktigaste är att språk och innehåll går hand i hand i undervisningen.

Välgenomtänkt språkstöd (scaffolding) är A och O för att trygga alla elevers badspråksutvekling. 

Deltagarna fick lära sig hur man kan 

  • stöda elevernas läsförståelse och 
  • skrivutveckling samt 
  • hur man ska korrigera språkanvändning och texter.

Hur upplevde datalagarna fortbildningsdagen dagen?

"Helt perfekt innehåll! Alla språkbadslärare från samma skola ska vara med!" 
"Jag har inte fått så mycket ut av skolningar, men av denna fick jag mer än vad jag hade tänkt mig."
"Konkreta idéer som man kan genast ta med i arbetet."

Deltagarnas respons är viktig för att vi ska kunna bemöta fältets utbildningsbehov. Den här gången lyckades vi bra, samtidigt märker vi att behovet av att få diskutera med kolleger är stort. Ofta uttrycker deltagare en önskan om att skolans alla lärare kunde delta tillsammans på utbildningar. Det här kan vara svårt att ordna. 

Kanske en Veso-dag per läsår kunde vikas för språkbadslärarnas utbildningsbehov?

Fortbildningsdagen i Helsingfors ordnades en onsdag i mars för språkbadsklasslärare.