Välmående skola - elevhälsa

För att kunna lära sig behöver man må bra och känna sig trygg.

För att kunna lära sig behöver man må bra och känna sig trygg. Förutsättningen för att elever skall våga använda och lära sig ett nytt språk är känsla av trygghet. Trygghet består av fysisk-, psykisk- och social trygghet. Välmående stöds i skolan genom hälsofrämjande åtgärder, som behöver finnas på alla nivåer, på elev-, grupp- och skolnivå.

Allt välmåendearbete, där både elever och personal kan känna sig trygga har sin grund i skolans verksamhetskultur. För att förändring skall bli något bestående behöver värdegrundsarbetet systematiseras.

"Värdegrunden är gemensamma och överenskomna värderingar, som tar sig form i vårt sätt att handla och uttrycka oss i skolvardagen." 


Skolans verksamhetskultur berör hela gemenskapen. Skolgemenskapen och enskilda individer skapar verksamhetskuturen genom sin verksamhet. I skolans verksamhet förs skolan värderingar och attityder vidare genom de arbetsmodeller som skolan medvetet eller omedvetet format. Värdegrundsarbetet behöver lyftas fram, formas och granskas kontinuerligt för att bli en levande del av skolans vardag och för att den skall kunna styra vårt handlande mot de gemensamt uppsatta målen. Ledningen har en central roll i detta förändringsarbete, där vision, arbetsfördelning, schemaläggning och processer står i centrum.

"En välmående skola har gemensam elevsyn och enhetliga ramarför verkställandet av undervisningen. På så sätt kan alla arbeta mot ett gemensamt mål."

Hur skapas en välmående skolkultur där elever känner sig trygga?

Allt välmåendearbete, där både elever och personal kan känna sig trygga har sin grund i skolans verksamhetskultur. För att förändring skall bli något bestående behöver värdegrundsarbetet systematiseras."Värdegrunden är gemensamma och överenskomna värderingar, som tar sig form i vårt sätt att handla och uttrycka oss i skolvardagen." Skolans verksamhetskultur berör hela gemenskapen. Skolgemenskapen och enskilda individer skapar verksamhetskuturen genom sin verksamhet. I skolans verksamhet förs skolan värderingar och attityder vidare genom de arbetsmodeller som skolan medvetet eller omedvetet format. Värdegrundsarbetet behöver lyftas fram, formas och granskas kontinuerligt för att bli en levande del av skolans vardag och för att den skall kunna styra vårt handlande mot de gemensamt uppsatta målen. Ledningen har en central roll i detta förändringsarbete, där vision, arbetsfördelning, schemaläggning och processer står i centrum. En välmående skola har gemensam elevsyn och enhetliga ramarför verkställandet av undervisningen. På så sätt kan alla arbeta mot ett gemensamt mål.

  • Hur leds skolans förändringsarbete så att den genomsyrar hela verksamheten, hela skolgemenskapen, där alla är delaktiga så väl personalen, eleverna och hemmen?
  • Vilken värdegrund förmedlar skolan eleverna?
  • Hur kan elevernas välmående och känsla av trygghet påverkas genom skolkulturen?

Valteri-skolan (2022) har samlat åtta stärkande krafter inom verksamhetskulturen: möjligheter, miljö, rutiner, växelverkan, språk, modell, tid och förväntningar. Hur syns och förstärks dessa krafter i det praktiska arbetet i skolan?

På Leppätien koulu i Sibbo har vi under de senaste tio åren arbetet målmedvetet med skapandet av en trygg och välmående skola. Visionen om en språkbadskultur har under åren tagit form genom konkreta handlingar i skolans vardag. Frågor som vi ställt oss är: 

  • Hur kan vi som skola stärka barnets känsla av samhörighet med andra likasinnade?
  • Vad krävs för att de ska vilja identifiera sig som en person som vill tala svenska? 

I handboken presenteras Språkbadsidentitetens spelplan, det vill säga den arena där språkbadsidentiteten tar form. Skolkulturens viktigaste uppgift är att skapa en god atmosfär av respekt, trygghet och acceptans: en atmosfär där alla ser det goda och en skolkultur där man arbetar för att alla ska må bra, utan att glömma glädjen att lära sig och vara tillsammans. För eleverna skall skolan kännas meningsfull. Det skall kännas tryggt och värdefullt att lära sig och använda sig av språkbadsspråket.

Om ni på er enhet är intresserade av att höra mera om vårt sätt att arbeta med en välmående skola där språkbadskulturen har en central roll, ber vi er vänligen kontakta oss via nätsidans kontaktfolmulär. Vi kommer gärna och berättar mer och delar med oss av våra erfarenheter och beprövade arbetssätt.

----

Vidareläsning:
Elevhälsa som främjar lärande (2017), I. Hylander & G. Guvå, Studentlitteratur.
Yhteispeli -programmet av Niilo Mäki Institutet
Fortbildning och material kring förstärkandet av elevers psykiska hälsa finns på Mieli rf:s sidor samt under  Utbildningar - MIELI rf